กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • นักวิชาการวัตถุอันตราย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  •  สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)

 • นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://diw.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!