Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / จำนวน 2 อัตรา / สมัคร 3 – 26 เมษายน 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / จำนวน 2 อัตรา / สมัคร 3 – 26 เมษายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • รายละเอียดวุฒิ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ออกแบบงานด้านพาณิชยศิลป์ งานด้านบรรจุภัณฑ์หรืองานด้านอื่นๆ อาทิ ออกแบบกราฟิก การนำเสนอผลงาน พัฒนาการออกแบบสินค้า บริการ และกระบวนการผลิต ให้บริการ แนะนำ ให้คำปรึกษางานออกแบบ งานพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม
  (2) สำรวจ และเก็บข้อมูลทางด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาศึกษา และวางแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  ให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หน่วยงานภายในกรม กระทรวง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ และแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ภาคเอกชน

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • เปิดรับสมัคร 3 เมษายน – 26 เมษายน 2566
 • สมัครทาง  https://ditp.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!