กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2564

 • รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน

 • คุณสมบัติ
 • 1.จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • 2มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • 3.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
 • 4.มีความรู้ประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูลในระดับดี
 • 5มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • หลักฐานการสมัคร 
 • 1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • 2.สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!