Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง นัเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!