กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 81 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 • จำนวน 11 อัตรา
 • เงินเดือน 59,680 บาท (รวมค่าเสี่ยงภัยแล้ว)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ศูนย์กักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 41,500 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 64 อัตรา
 • เงินเดือน 40,000 บาท(รวมค่าเสี่ยงภัยแล้ว)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์กักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
  • ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง บางเขน
  • ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันทำการ โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
 • ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ชั้น 1 อาคารศูนย์กักกัน (Quarantine Center) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เลขที่ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันทำการ โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
 • ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ชั้น 1 อาคารศูนย์กักกัน (Quarantine Center) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เลขที่ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565
 • ที่มา : http://35.190.29.12/idcp/news.php?news=23617&deptcode=idcp

 

[/read_more]

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!