กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 สมัคร 8 – 15 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 สมัคร 8 – 15 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มการพัสดุและสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรม
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

 • นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสารบรรณ ด้านเด็กและเยาวชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

 • นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายหรืองานคดีปกครองหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

 • การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) 
 • กรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ” ส่งไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!