Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จาก สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!