กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่  20 – 24 ธันวาคม 2564

  • ตำแหน่งทีเปิดรับสมัคร
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 11280-13800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียว กัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


  • การรับสมัคร
  • สมัครด้วยตนเอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 73 ถ.สุใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • ตั้งแต่ วันที่  20 – 24 ธันวาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!