กรมการกงสุล เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 17,000 บาท บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • พนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • ประจำ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และ/หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน เดือนละ 17,000 บาท

 • คุณสมบัติทั่วไป
 • หญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย สำหรับผู้สมัครที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน และความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจที่พร้อมให้บริการประชาชน
 • สามารถปฏิบัติงาน ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือในหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้เต็มเวลาในวันและเวลาราชการ
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใด ๆ เนื่องจากจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงก่อน
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 • กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
 • รับสมัคร ทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งเอกสารแบบEMS จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กองสัญชาติ และนิติกรณ์ กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซอง “ พนักงานจ้างเหมาบริการ”
 • ตั้งแต่  บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!