ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน


  • ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา 

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓ ที่อยู่ ๑๘๖/๔
  • ถนนบ้านดงพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โทร. 054 209208
  • ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในเวลาราชการ


***ขยายระยะเวลาในการรับสมัครงาน ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567***
***ดำเนินการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น ถึง 12.00 น. พร้อมประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 1 มีนาคม 2567 ***
ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

 


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!