สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ สมัคร วันที่ 6 – 15 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ สมัคร วันที่ 6 – 15 กันยายน 2564

 • ด้วยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 • ปฏิบัติในสำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จำนวน 4 ตำเเหน่ง ดังนี้

 • 1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • 2.นายช่างชลประทาน จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 • 3.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • 4.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ตามกฎหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4
 • ภายใน สำนักชลประทานที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตั้งแต่ วันที่ 6  กันยายน พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 15  กันยายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัคร จะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้ว

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!