fbpx

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง 11 – 19 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง 11 – 19 พฤษภาคม 2564

 • ตำแหน่ง

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3320บาท

 • ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
 • อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3320  บาท

 • ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
 • อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3320  บาท

 • วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร
 • พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 • (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2 )
 • ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยยื่นได้ที่ Email : [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 11 – 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 • (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตาม ลำดับเวลาที่ปรากฏใน Email ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!