องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 19  กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567


 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1  ตำแหน่ง 2 อัตรา
 • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (งานซ่อมบำรุงและลาดยาง) สังกัดสำนักช่าง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • หน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานประจำรถลาดยาง เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน หรือการก่อสร้างถนน

  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตลอดจน ดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้

  ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

 • อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9000 บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

 • กำหนดการรับสมัคร
 • วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567  สถานที่รับสมัคร กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) อบจ.เชียงราย
 • หากมีข้อสงสัย-ข้อซักถาม กรุณาติดต่อ โทร 053-175-352 ในวันและเวลาราชการ


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!