กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป  เงินเดือนสูงสุด 15000 ตั้งแต่ วันที่ 6 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป  เงินเดือนสูงสุด 15000 ตั้งแต่ วันที่ 6 – 30 กันยายน 2564 

รายละเอียดกดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีเท่านั้น

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 1,785 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว)
 • ตั้งแต่ วันที่ 6 – 30 กันยายน 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!