กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือน 15,000 บาท / สมัคร 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือน 15,000 บาท / สมัคร 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

 • ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง
 • ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
 • และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
 •  มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel,PowerPoint เป็นอย่างดี
 • การรับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร
 • วัน เวลา และผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างวาน รอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด
 • ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 – 16.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00  – 15.00 น.
 • ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเงินการคลังภาครัฐ อาคาร 6 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้ หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
 • รายละเอียด  https://www.cgd.go.th/(คลิกดู)


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเหมาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง พร้อมด้วย เอกสารและหลักฐาน ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลา ราชการ ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
 • ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซน์กรมบัญชีกลาง http://www.cpd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
 • รายละเอียด  https://www.cgd.go.th/(คลิกดู)

 • ตำาแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • และการปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ หรือสาร หารธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word Microsoft, Excel และ Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี
 •  การรับสมัคร
 • วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับ ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน  2565
 • ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30  นภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ กองตรวจสอบภาครัฐ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด
 • รายละเอียด  https://www.cgd.go.th/(คลิกดู)

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!