fbpx

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการบริ

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

Read more

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการผู

Read more

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือนสูงสุด 218400 สมัคร วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรั

Read more

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 22750 เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิ

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส ทุกสาขาวิชา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแ

Read more

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more
error: Content is protected !!