fbpx

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,500 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่  14 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองส่งเสริมการพัฒนาแ

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ตั้งแต่ 11 – 18 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี ตั้งแต่ 11 – 19 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี ตั้งแต่ 11 – 19 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา ป.ตรี /ป.โท หลายสาขา   ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 –  25 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องก

Read more

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam) เริ่มรับสมัครในวันที่ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam) เริ่มรับสมัครในวันที่ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยระบบสาธาร

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 21 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพลศึกษา เปิดรับสม

Read more

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดรับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ปวส. / ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิด

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 21 มกราคม 2564 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 21 มกราคม 2564 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!