Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566งานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา

 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝตท. สนช.
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศทางการจัดการ หรือ Software Engineering หรือ Cyber Security
 • หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT เช่น CISA , CISM , CISSP เป็นต้น และ/หรือมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคเชิงลึกด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain , API , Cloud Computing , AI , ML เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน (FinTech) เทคโนโลยีสมัยใหม่ Blockchain หรือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital assets) หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ตรวจสอบ IT, Developer, IT Infrastructure, IT Security, Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565)

 • วิศวกรระบบ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย IT
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • สำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างศึกษาเทอมสุดท้าย ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information System) หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือด้าน Information/Computer Security หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจชำระเงินและพันธบัตร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ประยุกต์ และต่อยอดในด้าน Technology and Digital economy ในธุรกิจการชำระเงินที่ทันสมัย โดยมีพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565)

 • เจ้าหน้าที่ IT 28 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ระหว่างศึกษาเทอมสุดท้าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาทำงาน และสามารถทำงานนอกเวลาได้ภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
 • – งาน IT Architecture ควรมีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบหรือสถาปัตยกรรมมาก่อน
 • – งาน Digital Strategy ควรมีประสบการณ์ในงานกลยุทธ์ ความเสี่ยง การตรวจประเมิน หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565)

 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน 1-2
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ, การเงินและการธนาคาร, การบัญชี, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) หรือการเงิน หรือบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Financial Management หรือ Financial Engineering หรือ Business/Data Analytics หรือ Data Science
 • หากมีประสบการณ์ทำงานกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในงานที่เป็นประโยชน์ เช่น งานสินเชื่อ งานบริหารความเสี่ยง งานกลยุทธ์ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใหม่ (เช่น digital asset) งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ หรือมีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลหรือการเขียนโปรแกรม (coding) หรือเป็น FRM CFA หรือ CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบงานตรวจสอบและวิเคราะห์ พร้อมทำงานภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการเงิน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มีนาคม 2565)

 • นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) อาทิ ด้าน Data protection, AI , Block chain and new digital technology, Electronic payment system, Decentralize Financial
 • การอ่าน พูด ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษระดับดี (คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ทักษะด้าน Counseling and Solution, Stakeholder engagement
 • ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลและงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Hyper relevant skill)
 • ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยและต่อรอง
 • ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2565)

 • รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • มีใบรับรอง CISSP หรือ CISM อย่างน้อย 1 ใบ และใบรับรองทางเทคนิคด้านไซเบอร์ระดับสูง เช่น CASP+, LPT, OSCP หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 2 ใบ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถจัดการงานตามลำดับความสำคัญ และตัดสินใจในสภาวะที่มีความกดดันสูง รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีม (Collaboration) จัดการความขัดแย้ง สื่อสาร และ Balance Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • มีความคิดเชิงตรรกะ สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงระบบหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อหา Solution ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับองค์กรได้อย่างทันการณ์
 • มีความคล่องตัว ทันการณ์ (Agility) ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านไซเบอร์
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 15มีนาคม 2565)

 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรีด้าน Computer Science, Computer Engineering สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ หรือมีความรู้ในการด้าน Cryptography
 • สามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรมในระดับ coding ได้
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • หากมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวกับ Blockchain, Cryptocurrency หรือระบบการชำระเงินจะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรี / โท ด้าน Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรมในระดับ coding ตลอดจนอธิบายกลไกการทำงานของโปรแกรมจากการอ่าน code ของผู้พัฒนาคนอื่นได้
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • หากมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวกับ IT System Development, Blockchain, Cryptocurrency หรือระบบการชำระเงินจะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)

 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาความรู้
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร
 • สามารถนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคคลและองค์กรที่มีความหลากหลาย
 • มีความสามารถเชื่อมโยงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดี
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)

 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาความรู้
 • มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรในองค์กรขนาดใหญ่
 • สามารถนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคคลและองค์กรที่มีความหลากหลาย
 • มีความสามารถเชื่อมโยงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดี
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]


 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: [email protected]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!