กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566


  • นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้ 

  • สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา พนักงานกิจการสาขา 1 อัตรา พนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาตรี 15,050 บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 9,440 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซด์ www.pawnshop.bangkok.go.th และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0042 

  • สำนักการโยธา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท ระยะเวลาดำเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566- 30 กันยายน 2566 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ชั้น 7 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รอบเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2429 

  • โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 32 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1640,1646 

  • สำนักงานเขตบางพลัด เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 รอบเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 3777 

  • กองงานผู้ตรวจราชการ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 รอบเช้าเวลา 09.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2221 2141 

  • สำนักงานเขตบางแค เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 21 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางแค ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2566 รอบเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2454 5927 

  • สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รอบเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534 และเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 รอบเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!