บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส และ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส และ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer) “

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร/Mechanical Engineer “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Executive Technology) “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer)

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ช่างเทคนิค

 • บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน)
 • รับสมัครงานสําหรับตําแหน่ง ′′ การสื่อสารการตลาด ′′

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” SAP System Analyst/นักวิเคราะห์ระบบ SAP “

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” Accountant (Fixed Asset & Inventory) “

 • บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทในเครือบางจากฯ)
 • ” ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต (Operator) “
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
.
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer) “
  #คุณสมบัติ
  – ปริญญาโท วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ นวัตกรรม บริหารธุรกิจ(MBA) ระบบสารสนเทศ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิต และการบริหารโครงการ
  – มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชอบนำเสนอความเปลี่ยนแปลง
  – มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ จับประเด็น และเชื่อมโยงงาน
  – มีทักษะหรือความสนใจด้านเทคโนโลยีดิจิตัลและระบบสารสนเทศ
  – หากมีประสบการณ์หรือผลงานทางด้าน Process Control, Process Simulation, IoT, Data Analytics, Computer Programming: Python, C, SQL, Matlab เป็นต้นหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ตำแหน่ง ” วิศวกร/Mechanical Engineer ”
  #คุณสมบัติ
  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  – มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน (Rotating Equipment) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
  – มีทักษะเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหมุน (Rotating Equipment), งานออกแบบควบคุมโครงการ, วิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
  – มีทักษะในการทำงานเป็นทีมด้วยใจบริการ
  – มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) สาขาเครื่องกล

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
  ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Executive Technology) ”
  #คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • เพศหญิง/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในฐานะ IT Infrastructure Management หรือ IT Operations Manager, Big Data, Cloud Platform Management
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการจัดการโครงการไอที โครงการที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมขององค์กร
  • ประสบการณ์ในโดเมนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที รวมถึงประสบการณ์เบื้องต้นในเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูล เครือข่ายและความปลอดภัย
  • สะดวกสบายในการรับคำแนะนำจากระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหา สามารถเข้าใจคำแนะนำที่ระบุ
  • สามารถจัดการการจัดสรรทางการเงินและคาดการณ์พื้นที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
  • สามารถประสานงานและมีส่วนร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สนุกกับการพบปะผู้คนรอบข้าง
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีแนวคิด Creative หรือ Innovation สูง
  • มีความทุ่มเท เรียนรู้เร็ว และสนใจเทคนิค เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
  ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ”
  #คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม ระบบขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในฐานะ Operation Management, Project Management และ Fleet Management
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
  • ประสบการณ์ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติการ รวมถึงประสบการณ์ในการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหา สามารถเข้าใจคำแนะนำเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านปฏิบัติการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระบบสื่อสาร(online) ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สนุกกับการพบปะผู้คนรอบข้าง
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีแนวคิด Creative หรือ Innovation สูง
  • สามารถประสานงานและมีส่วนร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความทุ่มเท เรียนรู้เร็ว และสนใจเทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
  ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer)
  #คุณสมบัติ
  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม ระบบขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติการ การจัดการโครงการด้านวิศวกรวมถึงประสบการณ์ในการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหา สามารถเข้าใจคำแนะนำเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านปฏิบัติการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระบบสื่อสาร (online) ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สนุกกับการพบปะผู้คนรอบข้าง
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีแนวคิด Creative หรือ Innovation สูง
  • สามารถประสานงานและมีส่วนร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความทุ่มเท เรียนรู้เร็ว และสนใจเทคนิค เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
  ตำแหน่ง ” ช่างเทคนิค
  #คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สายเทคนิค ด้านไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเลคทรอนิคส์
  • สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีความรู้ ความสนใจในรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา
  • มีความอดทน
  • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
  • มีจิตใจในการให้บริการ
  • สามารถทำงานนอกเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน)
  รับสมัครงานสําหรับตําแหน่ง ′′ การสื่อสารการตลาด ′′
  #Qualifications
  – Bachelor’s or Master’s in Marketing Communication, Marketing, or related fields
  – At least 3 years of experience in Online Communication / Social Media / Marketing PR

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ตำแหน่ง ” SAP System Analyst/นักวิเคราะห์ระบบ SAP ”
  #คุณสมบัติ
  – ปริญญาตรี / โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้าน SAP ERP (Financial & Logistic) และระบบที่เกี่ยวข้อง 4 ปีขึ้นไป
  – มีประสบการณ์ SAP ABAP/Fiori, Web/Mobile App, Oracle Database, MS SQL, MS SharePoint จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – มีประสบการณ์ในการทำระบบ

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ตำแหน่ง ” Accountant (Fixed Asset & Inventory) ”
  #คุณสมบัติ
  – ปริญญาตรี/โท ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทในเครือบางจากฯ)
  ” ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต (Operator) ”
  #คุณสมบัติ
  – อายุ 23 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านการเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตร)
  – วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา: ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า /ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  – สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและปฏิบัติงานในที่สูงได้
  – สามารถมาปฏิบัติงานประจำที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาได้
  – มีความรับผิดชอบต่องานสูงและมีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย
  – มีประสบการณ์ใน Operation Field จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!