Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครรสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร 870 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พ.ค. 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครรสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร 870 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พ.ค. 2566


 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4
  ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566

 • ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 • จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี
 • ในภาพรวมของธนาคาร ซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
  ประกอบด้วย
 • 1.1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
  พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
 • 1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
  นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
 • 1.3 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
  สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
  สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
 • 1.4 ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
  ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
  ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี
  ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ
  พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ
  การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/
  โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ
  สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ
  (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า
  เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

 • การสมัคร
 • การสมัครและการชำระเงิน
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร
 • สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com
 • (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4”ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”)
 • ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566(ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)


 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
  ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566
 • ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 • จำนวนความต้องการประมาณ 250 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวม
 • ของธนาคาร ซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
 • ประกอบด้วย
 • ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
  พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
  นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
 • ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
  สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
  สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
 • ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
  ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
  ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ตามด้านที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
 • – ด้านการบัญชีบัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ
  การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน
  หรือ
 • – ด้านการเงินการธนาคาร การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ
  วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง
  การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
  การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
  เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
  การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

 • การสมัคร
 • การสมัครและการชำระเงิน
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร
 • สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com
 • (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานการเงิน ระดับ 4”  ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 24 – 31 พฤษภาคม 2566  (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!