ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2565

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้า
  เป็นพนักงานธนาคาร
 • ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.)
 • และตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
 • และ ระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ  ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ (ฝกธ.)

 

 


 • การสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
 • ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน  ทางเว็บไซต์www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.
  www.irecruitbaac.com สำหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติการสมัครงานไว้กับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565
 • จะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครใหม่ โดยเลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร และ
 • มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งงาน ดังนี้
 • 1) พนักงานตรวจสอบ ระดับ 9
 • 2) พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8
 • 3) พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 4-7
 • โดยสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่  22 พฤษภาคม 2565 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสรรหา
  และคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332- 4 ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!