ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี สมัครบัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
 • ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ประจำปีบัญชี 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4-7
 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีประสบการณ์ทางด้านระบบงานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต Visa Advanced Authorization and Visa Risk Manager จากสถาบันการเงิน หรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีปฏิภาณไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความสามารถติดต่อสื่อสารประสานงานด้วยภาษาอังกฤษกับสถาบันการเงินต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
 • ทั้งนี้ หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 หรือ TOEFL (แบบ IBT)ไม่น้อยกว่า 65 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่าซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.
  http://www.irecruitbaac.com เลือก “สายงานที่สนใจ” พ.ตรวจสอบ ระดับ 4-7 สำนักจัดการและป้องกัน
  การกระทำทุจริต (สปท.) ครั้งที่ 3 เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น (สำหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้อง
  เปลี่ยนแปลงหัวข้อ“สายงานที่สนใจ”เป็นตำแหน่งข้างต้น)จนถึงวันที่4 กุมภาพันธ์2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!