fbpx

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2564 ตั้งแต่ 9 – 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2564 ตั้งแต่ 9 – 31 มีนาคม 25649 – 31 มีนาคม 2564

 •  เห็นชอบร่างประกาศ กสถ.
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พศ. 2564 ดังนี้
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9  – 31  มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • ประกาศกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ  20 เมษายน 2564

 • เห็นชอบกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

 • ที่มา https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10220996837703234&id=1610667362
กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มา ต่อสอบท้องถิ่น 2564 คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เดือนมกราคม 2564 นี้

 • วันที่ 24 ธันวาคม  2563
 • ทำหน้าที่ ก.กลางครั้งที่ 3
 • (24/12/63) ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลประจำเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 สำหรับผม ที่ประชุมมีมติสำคัญๆ ดังนี้
 • 1.เห็นชอบแก้ไขคำนิยามคำว่า งบเพื่อการลงทุน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 • 2.เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลที่สอบได้ในตำแหน่งสายงานบริหาร ที่มีการติด *** ในตอนเรียกรายงานตัว เนื่องจากมีข้อสงสัยว่า คุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วน โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
 • -ผู้สอบผ่านทั้งหมด มีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสอบแล้ว
 • -การแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ได้รับเรียกใช้บัญชี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามหนังสือซักซ้อมปี 2558 (ว.58)
 • -ผู้ที่ได้รับเรียกให้บรรจุแต่งตั้ง แต่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตาม ว.58ให้ไปรักษาการในตำแหน่งนั้นๆ ก่อน เมื่อระยะเวลาครบแล้วก็ให้แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ครบ
 • -สำหรับผู้ที่ถูกเรียกตัวไปก่อนหน้านี้ แต่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงไม่ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ลง ให้ทางฝ่ายเลขาฯเรียกกลับมาอีกครั้ง เพื่อเลือกลงตามตำแหน่งที่ว่าง
 • 3. เรื่องอื่นๆ
 • – อธิบดีกรมสถ.แจ้งว่า การสอบคัดเลือกสายงานบริหาร ได้ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ
 • การสอบแข่งขันได้ ม.บูรพา เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เดือนมกราคม 2564 นี้
 • ผอ.ชนินทร์ ราชมณี แจ้งว่า กรณีมีปัญหาว่า เมื่อนายกฯพ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด ไปด้วยนั้น จะทำให้ ก.ต่างๆ ประชุมได้หรือไม่ ฝ่ายเลขาฯได้หารือ คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ได้รับคำตอบว่า สามารถประชุมได้ เพราะองค์ประกอบครบ 3 ฝ่ายแล้ว เนื่องจากยังมีปลัดฯ ทำหน้าที่ฝ่ายอปท.อยู่
 • จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดรอหนังสือจากฝ่ายเลขาฯก.กลางอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
 • ป.พิพัฒน์
 • กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  25/12/63

 


 • วันที่ 8 ธันวาคม  2563 ที่ผ่านมา ผมและคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
 • ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • ในการนี้ ผมได้เรียนสอบถามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอปท. และแนวทางการทำหน้าที่ผอ.สำนักฯ ได้รับการชี้แจงดังนี้
 • 1.การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในอปท.จะเปิดรับสมัครปลายเดือนนี้ (ธ.ค.63)
 • 2.การสอบคัดเลือกสายงานบริหารของอบจ.และเทศบาล จะเปิดรับสมัครกลางเดือนนี้ (ธ.ค.63) โดยการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะใช้วิธีทดสอบสมรรถนะ โดยมีสอบข้อเขียนแบบปรนัย
 • 3.การสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดเทศบาลจะยังเปิดสอบไม่ได้จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาจบทุกคดีที่มีการฟ้องร้อง (ประมาณ 3 คดี สิ้นสุดแล้ว 1 คดี)
 • โดยการสอบตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จะเป็นกาสอบตามเดิมที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
 • 4.การเลื่อนขั้น 2 ขั้นโควิด ได้ส่งเรื่องหารือ ก.พ.แล้ว รอการตอบกลับ
 • 5.การทำหน้าที่ของ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กรณีไม่มีนายกฯ ได้ส่งเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว คาดจะมีการประชุมกลางเดือนนี้
 • 6.ฝ่ายเลขาฯ ก.กลางจะจัดโครงการประชุมสัมมนาปลัดอปท.ผู้แทนในก.จังหวัด เพื่อชี้แจงซักซ้อมการทำหน้าที่ ทุกๆ 3 เดือนตามข้อเสนอของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 • 7.ฝ่ายเลขาฯก.กลาง จะจัดประชุม รับทราบปัญหาการทำหน้าที่เรื่องบริหารงานบุคคล แก่ปลัดอปท. หัวหน้าสป. นักทรัพยากรบุคคล ทางออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน
 • จึงแจ้งให้พวกเราทราบโดยทั่วกัน

 • ป.พิพัฒน์
 • 9/12/63

กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มา ต่อ


 • ข้อมูลจาก ท่าน ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ได้โพส facebook ว่า
 • ข้อมูลจาก ผชช.ชนินทร์…
 • สวัสดี ครับ วันนี้ 28 พ.ค. 63 ได้มีการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต.
 • ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย
 • 1.การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารของ อปท. กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) โดย ก.กลาง ได้เห็นชอบ ดังนี้
  1.1 ก.จ. ก.ท   ให้มีการประกาศรับสมัครสรรหาในช่วงเดือน ก.ค. 63
  1.2 ระหว่างการประกาศรับสมัครสรรหาให้มีการปลดล็อค ให้ อปท. ที่รายงานตำแหน่งว่าง ให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. สรรหาและไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) แต่ยังไม่มีผู้ใดไปแต่งตั้งสามารถดำเนินการสรรหาโดยการรับโอน หรือย้าย จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อปท.ประเภทเดียวกัน และดำรงตำแหน่งในประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63
  1.3 เมื่อมีการโอนหรือย้ายผู้ใดไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค ตาม 1.2 ตำแหน่งว่าง (ที่เกิดจากคนเดิมโอนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค จะถูกล็อคแทน) อปท. และ ก.จังหวัด ที่ให้โอนหรือย้าย จะต้องรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าวให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เพื่อสรรหา และจะต้องจัดทำทะเบียนและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังว่า “อยู่ในระหว่างการสรรหาของ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.)
 • 2. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบให้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63
 • 3. ประกาศ เรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
 • 4. การออกคำสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณา เห็นว่ากรณีดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การล้มละลายมีผลตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา ดังนั้น ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเป็นข้าราชการตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา
 • 5. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ โดย ก.จ. ได้เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดชื่อส่วนราชการ และการกำหนดส่วนราชการที่จะเป็นต้องมี (ส่วนราชการหลัก) โดยกำหนดส่วนราชการหลัก 9 ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข และกองการเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่อาจจัดตั้งอีกจำนวน 16 กอง
  สำหรับ ก.ท. และ ก.อบต. จะได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป
  ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือและประกาศที่จะมีการแจ้งในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งมีกรอบเวลาที่จะต้องดำเนินการ และมีรายละเอียดในการดำเนินการมากพอสมควร หากได้มีการแจ้งหนังสือหรือประกาศในเรื่องต่างๆ แล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางช่องทางนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ครับ

 • ที่มา
 • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2537005446399898&set=a.293439654089833&type=3&theater
 • เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – เริ่มมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด
    และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

สอบท้องถิ่น 2564 คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เดือนมกราคม 2564 นี้

 • วันที่ 24 ธันวาคม  2563
 • ทำหน้าที่ ก.กลางครั้งที่ 3
 • (24/12/63) ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลประจำเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 สำหรับผม ที่ประชุมมีมติสำคัญๆ ดังนี้
 • 1.เห็นชอบแก้ไขคำนิยามคำว่า งบเพื่อการลงทุน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 • 2.เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลที่สอบได้ในตำแหน่งสายงานบริหาร ที่มีการติด *** ในตอนเรียกรายงานตัว เนื่องจากมีข้อสงสัยว่า คุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วน โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
 • -ผู้สอบผ่านทั้งหมด มีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสอบแล้ว
 • -การแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ได้รับเรียกใช้บัญชี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามหนังสือซักซ้อมปี 2558 (ว.58)
 • -ผู้ที่ได้รับเรียกให้บรรจุแต่งตั้ง แต่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตาม ว.58ให้ไปรักษาการในตำแหน่งนั้นๆ ก่อน เมื่อระยะเวลาครบแล้วก็ให้แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ครบ
 • -สำหรับผู้ที่ถูกเรียกตัวไปก่อนหน้านี้ แต่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงไม่ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ลง ให้ทางฝ่ายเลขาฯเรียกกลับมาอีกครั้ง เพื่อเลือกลงตามตำแหน่งที่ว่าง
 • 3. เรื่องอื่นๆ
 • – อธิบดีกรมสถ.แจ้งว่า การสอบคัดเลือกสายงานบริหาร ได้ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ
 • การสอบแข่งขันได้ ม.บูรพา เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้เดือนมกราคม 2564 นี้
 • ผอ.ชนินทร์ ราชมณี แจ้งว่า กรณีมีปัญหาว่า เมื่อนายกฯพ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด ไปด้วยนั้น จะทำให้ ก.ต่างๆ ประชุมได้หรือไม่ ฝ่ายเลขาฯได้หารือ คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ได้รับคำตอบว่า สามารถประชุมได้ เพราะองค์ประกอบครบ 3 ฝ่ายแล้ว เนื่องจากยังมีปลัดฯ ทำหน้าที่ฝ่ายอปท.อยู่
 • จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดรอหนังสือจากฝ่ายเลขาฯก.กลางอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
 • ป.พิพัฒน์
 • กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  25/12/63

 


 • วันที่ 8 ธันวาคม  2563 ที่ผ่านมา ผมและคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
 • ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • ในการนี้ ผมได้เรียนสอบถามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอปท. และแนวทางการทำหน้าที่ผอ.สำนักฯ ได้รับการชี้แจงดังนี้
 • 1.การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในอปท.จะเปิดรับสมัครปลายเดือนนี้ (ธ.ค.63)
 • 2.การสอบคัดเลือกสายงานบริหารของอบจ.และเทศบาล จะเปิดรับสมัครกลางเดือนนี้ (ธ.ค.63) โดยการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะใช้วิธีทดสอบสมรรถนะ โดยมีสอบข้อเขียนแบบปรนัย
 • 3.การสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดเทศบาลจะยังเปิดสอบไม่ได้จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาจบทุกคดีที่มีการฟ้องร้อง (ประมาณ 3 คดี สิ้นสุดแล้ว 1 คดี)
 • โดยการสอบตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จะเป็นกาสอบตามเดิมที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
 • 4.การเลื่อนขั้น 2 ขั้นโควิด ได้ส่งเรื่องหารือ ก.พ.แล้ว รอการตอบกลับ
 • 5.การทำหน้าที่ของ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กรณีไม่มีนายกฯ ได้ส่งเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว คาดจะมีการประชุมกลางเดือนนี้
 • 6.ฝ่ายเลขาฯ ก.กลางจะจัดโครงการประชุมสัมมนาปลัดอปท.ผู้แทนในก.จังหวัด เพื่อชี้แจงซักซ้อมการทำหน้าที่ ทุกๆ 3 เดือนตามข้อเสนอของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 • 7.ฝ่ายเลขาฯก.กลาง จะจัดประชุม รับทราบปัญหาการทำหน้าที่เรื่องบริหารงานบุคคล แก่ปลัดอปท. หัวหน้าสป. นักทรัพยากรบุคคล ทางออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน
 • จึงแจ้งให้พวกเราทราบโดยทั่วกัน

 • ป.พิพัฒน์
 • 9/12/63

กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มา ต่อ


 • ข้อมูลจาก ท่าน ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ได้โพส facebook ว่า
 • ข้อมูลจาก ผชช.ชนินทร์…
 • สวัสดี ครับ วันนี้ 28 พ.ค. 63 ได้มีการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต.
 • ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย
 • 1.การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารของ อปท. กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) โดย ก.กลาง ได้เห็นชอบ ดังนี้
  1.1 ก.จ. ก.ท   ให้มีการประกาศรับสมัครสรรหาในช่วงเดือน ก.ค. 63
  1.2 ระหว่างการประกาศรับสมัครสรรหาให้มีการปลดล็อค ให้ อปท. ที่รายงานตำแหน่งว่าง ให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. สรรหาและไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) แต่ยังไม่มีผู้ใดไปแต่งตั้งสามารถดำเนินการสรรหาโดยการรับโอน หรือย้าย จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อปท.ประเภทเดียวกัน และดำรงตำแหน่งในประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63
  1.3 เมื่อมีการโอนหรือย้ายผู้ใดไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค ตาม 1.2 ตำแหน่งว่าง (ที่เกิดจากคนเดิมโอนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค จะถูกล็อคแทน) อปท. และ ก.จังหวัด ที่ให้โอนหรือย้าย จะต้องรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าวให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เพื่อสรรหา และจะต้องจัดทำทะเบียนและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังว่า “อยู่ในระหว่างการสรรหาของ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.)
 • 2. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบให้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63
 • 3. ประกาศ เรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
 • 4. การออกคำสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณา เห็นว่ากรณีดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การล้มละลายมีผลตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา ดังนั้น ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเป็นข้าราชการตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา
 • 5. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ โดย ก.จ. ได้เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดชื่อส่วนราชการ และการกำหนดส่วนราชการที่จะเป็นต้องมี (ส่วนราชการหลัก) โดยกำหนดส่วนราชการหลัก 9 ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข และกองการเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่อาจจัดตั้งอีกจำนวน 16 กอง
  สำหรับ ก.ท. และ ก.อบต. จะได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป
  ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือและประกาศที่จะมีการแจ้งในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งมีกรอบเวลาที่จะต้องดำเนินการ และมีรายละเอียดในการดำเนินการมากพอสมควร หากได้มีการแจ้งหนังสือหรือประกาศในเรื่องต่างๆ แล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางช่องทางนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ครับ

 • ที่มา
 • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2537005446399898&set=a.293439654089833&type=3&theater
 • เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – เริ่มมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด
    และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 • ข้อมูลจาก ท่าน ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ได้โพส facebook ว่า
 • ข้อมูลจาก ผชช.ชนินทร์…
 • สวัสดี ครับ วันนี้ 28 พ.ค. 63 ได้มีการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต.
 • ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย
 • 1.การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารของ อปท. กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) โดย ก.กลาง ได้เห็นชอบ ดังนี้
  1.1 ก.จ. ก.ท   ให้มีการประกาศรับสมัครสรรหาในช่วงเดือน ก.ค. 63
  1.2 ระหว่างการประกาศรับสมัครสรรหาให้มีการปลดล็อค ให้ อปท. ที่รายงานตำแหน่งว่าง ให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. สรรหาและไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) แต่ยังไม่มีผู้ใดไปแต่งตั้งสามารถดำเนินการสรรหาโดยการรับโอน หรือย้าย จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อปท.ประเภทเดียวกัน และดำรงตำแหน่งในประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63
  1.3 เมื่อมีการโอนหรือย้ายผู้ใดไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค ตาม 1.2 ตำแหน่งว่าง (ที่เกิดจากคนเดิมโอนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค จะถูกล็อคแทน) อปท. และ ก.จังหวัด ที่ให้โอนหรือย้าย จะต้องรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าวให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เพื่อสรรหา และจะต้องจัดทำทะเบียนและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังว่า “อยู่ในระหว่างการสรรหาของ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.)
 • 2. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบให้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63
 • 3. ประกาศ เรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
 • 4. การออกคำสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณา เห็นว่ากรณีดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การล้มละลายมีผลตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา ดังนั้น ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเป็นข้าราชการตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา
 • 5. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ โดย ก.จ. ได้เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดชื่อส่วนราชการ และการกำหนดส่วนราชการที่จะเป็นต้องมี (ส่วนราชการหลัก) โดยกำหนดส่วนราชการหลัก 9 ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข และกองการเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่อาจจัดตั้งอีกจำนวน 16 กอง
  สำหรับ ก.ท. และ ก.อบต. จะได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป
  ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือและประกาศที่จะมีการแจ้งในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งมีกรอบเวลาที่จะต้องดำเนินการ และมีรายละเอียดในการดำเนินการมากพอสมควร หากได้มีการแจ้งหนังสือหรือประกาศในเรื่องต่างๆ แล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางช่องทางนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ครับ

 • ที่มา
 • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2537005446399898&set=a.293439654089833&type=3&theater
 • เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – เริ่มมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด
    และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน

รายงานการประชุมร่วม 3 ก และ ก.ท.กลาง ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พอสรุป ได้ดังนี้

1.รายงานการสรรหาตำแหน่งสายบริหารและอำนวยการท้องถิ่น
ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง สอบผ่าน 5,344 คน ประมาณ 22 เปอร์เซนต์
ก กลาง จะดำเนินการดังนี้
-เรียกบรรจุรอบแรกเต็มตามจำนวนตำแหน่งว่าง ทุกตำแหน่ง (อบต/เทศบาล/อบจ.)
-หากตำแหน่งที่สอบผ่าน ยังไม่พอกับตำแหน่งว่างที่ อปท.ต้องการ ก กลาง จะทำการเปิดสอบใหม่ หลังจากเรียกบรรจุเรียบร้อยแล้ว
-ระหว่างขึ้นบัญชี สามารถรับโอนข้าราชการท้องถิ่นประเภทอื่นได้ (60 วันหลังหรือก่อนตำแหน่งว่างกรณีเกษียณ) สามารถรับโอนได้ เช่นปลัดเทศบาลระดับสูง สามารถโอนไปเป็นปลัด อบจ.ได้ เป็นต้น
-หาก ก กลาง เรียกบรรจุคนสอบผ่านแล้ว ก กลาง อาจจะพิจารณาปลดล็อค ให้ย้ายไปตำแหน่งบริหาร/อำนวยการท้องถิ่นที่ว่าง ซึ่งต้องอยู่ในเงื่อนไขประเภท ตำแหน่ง และระดับเดียวกัน เพื่อให้ย้ายกันได้ก่อนประกาศสอบคัดเลือกอีกรอบ
2. การออกหลักเกณฑ์บัญชีเทียบโอนข้าราชอื่นเป็นข้าราชการท้องถิ่น
-ที่ประชุมให้ ฝ่ายเลขานุการ สถ. กลับไปทบทวนใหม่ และรายงานไปยัง กถ.
-ข้อเสนอพวกเรา
1)ไม่ควรรับโอนตำแหน่งปลัดเทศบาล ทุกระดับ เพราะไม่ต้องให้คนจากหน่วยงานอื่นมานั่งกินหัว
2)กรณี กำหนดลักษณะงาน ควรครบทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น ด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านบริหารบุคคล ด้านทรัพยากรและงบประมาณ ไม่ควรกำหนดงานที่คล้ายคลึงหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
สรุป ที่ประชุมให้ ไปทบทวนและนำข้อเสนอและข้อสังเกตุ ในที่ประชุม ก กลาง ไปพิจารณา แล้วเสนอใหม่อีกครั้ง
3.เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการสรรหาสายบริหาร อำนวยการ เปลี่ยนอนุกรรมการจากชุดเดิม เป็น ดังนี้

 • ประธานอนุกรรมการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก กลาง ที่ 3 ก กลางเลือกมา 1 คน เป็นประธานกรรมการ
  -รองประธาน คือ อสถ.
  -กรรมการจากผู้ทรงฯ ก ละ 2 คน
  -กรรมการจากผู้แทนนายก ก ละ 1 คน
  -กรรมการจากผู้แทนปลัด ก ละ 1 คน
  -ผู้แทน กพ.
  -ผู้แทน กคศ.
  -เลขานุการ ก เป็น กรรมการและเลขานุการ
  -ผู้ช่วยเลขาให้ อสถ.แต่งตั้ง
  สรุป แค่นี้ ยังมีอีก 4 วาระจะรายงานให้ทราบในภายหลัง นะครับ

 

 • ป.ศักดิพงศ์ /ป.สุนทร / ป.คนองพล
  ผู้แทนปลัด ก.ท.
  27 กพ.2563

 ที่มา  ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

กดตรงนี้
กดตรงนี้
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!