fbpx

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครวันที่ 8 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ กพ.พิจารณารับรองแล้ว
 • ในสาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศ ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ทางคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18000 บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 • ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญตรี หอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับดียวกันที่ กพ.พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ หรือสขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18000  บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 • เปิดรับสมัครวันที่ 8 – 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • เว็บไซต์  https://ipthailand.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!