ธ.ก.ส เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสัญญาจ้าง

 • ประจำฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน (ฝสส.) จำนวน 6 อัตรา

  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.1 การจัดหาระบบกระบวนการงานสินเชื่อ (Loan Process System : LPS) โดยการ
  ทบทวนและพัฒนาระบบงานสินเชื่อของธนาคารเพื่อกำหนด RFI และ RFP ร่วมกับส่วนงานของธนาคาร
  โดยนำร่องตามกลุ่มลูกค้า S3 เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มลูกค้าสถาบันทั้งในและนอกภาคการเกษตร เป็นต้น
  1.2 การจัดทำ Agricultural Industrial Guideline (AIG) ของแต่ละประเภทธุรกิจ
  โดยศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบ AIG ที่เป็นมาตรฐานร่วมกับส่วนงานของธนาคาร
  1.3 จัดทำมาตรฐานการอำนวยการสินเชื่อ (Underwriting Standard : UWS) โดยการ
  พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธุรกิจตามรูปแบบ UWS ตลอดจนสร้างช่องทางการทำความ
  เข้าใจ สู่การนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำแนว ถาม-ตอบ UWS ลงใน Web Page และจัดทำคู่มือหรือ
  ตัวอย่างการทำ UWS ด้วย Criteria Checklist เป็นต้น
  1.4 จัดทำเครื่องมือพิจารณาและจัดลำดับชั้นคุณภาพสินเชื่อ (Credit Risk Rating: CRR)
  ตลอดจนจัดทำคู่มือหรือตัวอย่างการท า CRR ด้วย Template Model เป็นต้น
  1.5 ทบทวนออกแบบโมเดลและพัฒนาระบบงานกระบวนการบริหารพอร์ตสินเชื่อ
  (Portfolio Management) ตลอดจนจัดทำคำชี้แจง และคู่มือวิธีปฏิบัติ
  1.6 การติดตามดูแล/บริหารจัดการลูกค้ากล่าวถึงเป็นพิเศษ (Early Warning/Special Mention)
  2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  2.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  2.3 มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  สินเชื่อ (Product) การปรับกระบวนการงานสินเชื่อ (Loan Process) การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า SMEs
  การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ (Credit Analyst)การจัดการธุรกิจสัมพันธ์(Relationship Management)
  ลูกค้าธุรกิจต่างประเทศ (Trade Finance)
  2.4 หากมีใบรับรองมาตรฐาน OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.5 มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ และทำงานเป็นทีม
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26  กรกฎาคม  2562
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มารายล่ะเอียด https://www.baac.or.th/th/

 

 

 

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

Back To Top
error: Content is protected !!