องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18900 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย/2567
 • เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุ

 • ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6  กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 • อัตราเงินเดือน
 • อัตราเงินเดือนขั้นต้น 18900 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงาน ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการ
 • เช่น โบนัสประจำปีเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

 • วิธีการรับสมัคร
 • กรณีสมัครด้วยตนเองผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ wma.or.th/recruit
 • หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่ 16 พ.ค. 2567  จนถึงวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2567  ในวันและเวลาราชการ
 • กรณีสมัครทางไปรษณีย์
 • ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 16 พ.ค.  2567  จนถึงวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2567 ในวันและเวลาราชการ
 • โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ wma.or.th/recruit หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและใส่ซองปิดผนึกไปที่
  กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!