• ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน

 • ประกาศจังหวัดน่าน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านด้วยจังหวัดน่าน โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 • ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 .- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

 • การรับสมัครสอบคัดเลือก
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น ๔ ถนน่านพะยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
 • ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
 • ที่มา


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!