ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 16,830 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565

ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 16,830 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

 • ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ 4
 • โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • คุณสมบัติทั่วไป
 • อายุไม่น้อยกว่า 18 และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันปิดรับสมัคร)
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ – พ้นภาระทางทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ สาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง

 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 16,830 บาท
 • อัตราว่าง 1 อัตรา

 • การสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
 • ด้วยตนเองที่ งานจัดหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการ)
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 –  16.00 น.
 • หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.transport.co.th หัวข้อ”ข่าวรับสมัครงาน” หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code ด้านล่างประกาศนี้ โดยกรอกใบสมัคร
 • พร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งมาที่ E-mail : [email protected]l.com ในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งนี้ ผู้ยื่นใบสมัครผ่านทาง E-mail ต้องส่งเอกสารการสมัครฉบับจริงให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันสัมภาษณ์
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!