สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา สมัคร 20 – 30 ธันวาคม 2564

 • พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 6 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน การจัดทำบทวิเคราะห์ ประเด็น แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และสนับสนุนการบริหารสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 • 2) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบ รายละเอียดจำเพาะของสินค้า ราคา ภาวะสินค้า แหล่งจำหน่ายสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 • 3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น กลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 • 4) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 • 5) ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และเกิดการบูรณาการ
 • 6) ช่วยติดตามการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหาร เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 • 7) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ
 • 8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 • เปิดเว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!