Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 52,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 52,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications)
 • สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมวัสดุและวัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเกษตรศาสตร์ สาขากีฏวิทยา

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • สังกัดฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านพลาสมาหรือฟิวชัน 2. เป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งแรกในผลงานตีพิมพ์ ด้านพลาสมาหรือฟิวชัน หรือรังสี หรือนิวเคลียร์ ระดับ

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ)
 • สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารจัดการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 16,000 – 52,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์กร
 • สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มงานอำนวยการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 16,000 – 52,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นไป

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
 • สังกัดฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ กลุ่มงานอำนวยการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 30,000 – 79,200 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่ น้อยกว่า 10 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางอักษรศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่ น้อยกว่า 8 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางอักษรศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 ปี

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสต์องค์กร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 30,000 – 79,200 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 6 ปี

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120
 • หรือส่งใบสมัครทาง Email: recruit [email protected]
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!