สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เงินเดือน 30,000 – 79,200 / ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ต.ค. 2566


  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 1 อัตรา
  • นักกฎหมายชำนาญการ
  • อัตราเงินเดือนขั้นต้น 30,000-79,200 บาท

  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งนักกฎหมายชำนาญการ สังกัดฝ่ายกฎหมาย กลุ่มงานอำนวยการ
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2. มีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขานิติศาสตร์
3. มีใบอนุญาตว่าความ
4. มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
5. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติในตำแหน่ง
6. สามารถริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้
7. สามารถให้คำปรึกษา ข้อกฎหมายเชิงวิเคราะห์ในทางปฏิบัติ ดำเนินกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ทางกฎหมาย
8. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. มีทักษะในการวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ มีความคิดริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงการดำนินงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้
10. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เช่น Microsoft Office เป็นต้น
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนและผลคะแนนทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 

 


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!