สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 15 – 30 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 15 – 30 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  การเงิน การบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  การเงิน การบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสำหรับเด็กและเยาวชน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ยื่นใบสมัครทางได้ที่ E-mail : [email protected] 
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 30 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!