Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 104 อัตรา สมัคร 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 104 อัตรา สมัคร 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566


 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

 • ไปรษณีย์ไทย Thailand Post
 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567
 • ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567
 • จำนวน 104 คน แบ่งเป็นเพศชาย 73 คน หญิง 31 คน

 • คุณวุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  / (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชกรรม


 • การรับสมัคร
 • กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566
 • ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน – ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์
 • ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสารที่รับรองสำเนา ถูกต้องดังต่อไปนี้
 • – รูปถ่ายภาพสี (ไฟล์ภาพ .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ
 • ไม่ปรับแต่งภาพ
 • – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (.pd)
 • – สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สำเร็จ การศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.paf)
 • – สำเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหาร  กองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร (.pdf)
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้
 • โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
 • ทาง http://job.thailandpost.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!