fbpx

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 38 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลนครเชียงใหม่ เ

Read more

สสค.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 26 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สสค.เชียงใหม่ รับสมั

Read more

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 28 สิงหาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลเทศบาลนครเช

Read more

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 3 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ

Read more

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17กรกฎาคม 2561

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

Read more

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลท่าศาลา จั

Read more

สำนักงานคลังเขต 5 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังเขต 5 เช

Read more

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา 23 – 30 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักวิจัยและพัฒนาก

Read more

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2–18 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2–18 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันควบคุ

Read more
error: Content is protected !!