Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

 • ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 • จัดซื้อจัดจ้างงานของกองทุนฯ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่กองทุนฯ ต้องการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจรับและเบิกค่าใช้จ่าย
 • ร่างโต้ตอบหนังสือ งานจัดเก็บเอกสาร แจกจ่ายเอกสาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ของฝ่าย รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 25643
 • ที่มา https://www.studentloan.or.th/

 • พนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงิน
 • กองทุนฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
 • แหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
  – จัดซื้อจัดจ้างงานของกองทุนฯ
  – ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่กองทุนฯ ต้องการ
  – จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจรับและเบิกค่าใช้จ่ายร่างโต้ตอบหนังสือ งานจัดเก็บเอกสาร แจกจ่ายเอกสาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ของฝ่าย รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  – งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet
 •  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 •  มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักการให้บริการ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจรับและเบิกค่าใช้จ่ายค่าจ้างตามสัญญา งานดูแลคลังวัสดุ สำนักงาน การใช้ระบบ ERP ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารคลังวัสดุสำนักงาน อย่างน้อย ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]
 • ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!