กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายอัตรา / ตั้งแต่บัดนี้ 2 มิถุนายน  2566


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายอัตรา / เงินเดือน 18750 ตั้งแต่บัดนี้ 2 มิถุนายน  2566


 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กยศ. ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 •  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านทนายความ หรือการจัดทำนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 2 ปี หรือมีใบอนุญาตว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา เช่น การดำเนินการจัดทำร่างสัญญา การดำเนินงานทำสัญญา การพิจารณาสัญญา การดำเนินการขอหารือในเรื่องข้อสัญญา การดำเนินการขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ออบแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สื่อสารการตลาด มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนข้อความและออบแบบอาร์ตเวิร์คได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop, Illustrator, In Design หรือ Premiere Pro ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาสื่อสารดี สามารถนำเสนอต่อหน้าสาธารณะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สามารถเป็นพิธีกร พูดต่อหน้าสาธารณะในกิจกรรมหรืองานประชุมต่างๆ ได้ดี (ถ้ามี)
 • มีประสบการณ์หรือผลงานด้านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook/ TikTok โดยนำเสนอ Portfolio (ถ้ามี)
 • มีประสบการณ์หรือผลงานอาร์ตเวิร์ค/ อินโฟกราฟฟิก/Clip VDO โดยนำเสนอ Portfolio (ถ้ามี)
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ร่วมจัดทำเนื้อหาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภาพนิ่ง อินโฟกราฟฟิก และคลิปวีดีโอ
 • ร่วมจัดทำเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์ประเภท Facebook และ TikTok
 • เป็นพิธีกรในงานประชุมและงานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– โดยให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!