• ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน  12,650 – 13,920 บาท
 • ประเภท  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา
  – ปวช.
  – อนุปริญญา
 • รายละเอียดวุฒิ
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการพิมพ์ หรือ
  ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ทางการพิมพ์

 • ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 19,820 – 21,820 บาท
 • ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาดแพทยสภา

 • การรับสมัครสอบคัดเลือก
 • วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!