fbpx

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา/หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา/หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมการเดินรถ หรือปฏิบัติการเดินรถอย่างน้อย ๑๒ ปี
 • มีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางระบบราง ด้านควบคุมการเดินรถ หรือปฏิบัติบัติการเดินรถใน ระดับบริหารงาน อย่างน้อย ๕ ปี หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะที่ดีในการสั่งการ ตัดสินใจ และภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระดับที่สูง
 •  หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางระบบรางด้านควบคุมการเดินรถ หรือปฏิบัติการเดินรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 •  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 •  มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard)

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนควบคุมการเดินรถ
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรางไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • ความรู้ด้านระบบไฟฟ้า และเครื่องกล
 • ความรู้ด้านการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
 • ทักษะการวางแผนตารางการเดินรถ ๓ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ความคิดเชิงระบบ
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • การตัดสินใจ
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวางแผนการจัดการตารางเดินรถ
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรางไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านสถิติ การวิเคราะห์และการวางแผน
 • ความรู้และประสบการณ์ในศูนย์ควบคุมการเดินรถ
 • ความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนการจัดการตารางการเตินรถ
  โดยใช้โปรแกรม FALKO MicroBus , VISUM , VISSIM Vis , VAP หรือสามารถเขียนโปรแกรมการจัดการระบบจราจรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ๔. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรางไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 •  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ในโรงซ่อม 5. มีความเข้าใจในระบบไฟฟ้า เครื่องกล และระบบรางเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถสั่งการ ตัดสินใจ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสารงาน และการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office , SAP , CMMS ได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง รักการทำงานเป็นทีม

 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 13 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารอย่างน้อย 7  ปี
 • ประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 4  เมษายน  พ.ศ. 2564
 • สมัคได้ที่ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!