สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2565 

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา
 • สังกัดส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์


 • วิธีการสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงาน www.sme.go.th 
 • สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ ให้กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านระบบ ออนไลน์และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected] โดยระบุตำแหน่ง ที่สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่น ในวันสัมภาษณ์ด้วย
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!