ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง หัวหน้าทีมการตลาด
 • สาขาเลย สกลนคร ขอนแก่น อำนาจเจริญ บางบัวทอง ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ทุ่งสง
 • จำนวน 11 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  อายุไม่เกิน 45 ปี
  • จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านสินเชื่อ SMEs

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ
 • สาขาลพบุรี สระบุรี การฬสินธุ์ ยโสธร เลย นครพนม สกลนคร ขอนแก่น ชุมแพ มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา เดชอุดม อำนาจเจริญ
 • จำนวน 19 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs หรือบริหารคุณภาพสินเชื่อ หรือบริหารสินทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานของธนาคาร
  • ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพื้นที่
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานที่ดี มีความคืดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีความมุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ
 • สาขา นนทบุรี บางบัวทอง ปทุมธานี รังสิต สุขุมวิท 62 สำนักธุรกิจพหลโยธิน ลาดกระบัง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง สมุทรสาคร อ้อมน้อย หัวหิน สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ ยะลา
 • จำนวน 25 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs หรือบริหารคุณภาพสินเชื่อ หรือบริหารสินทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานของธนาคาร
  • ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพื้นที่
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้เป็นอย่างดี
  •  มีทัศนคติเชิงบวก ซื้อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีความมุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

 • รับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • นิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศหญิง
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน และไหวพริบในการแก้ไขปัญหา  ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ และ Application ต่างๆ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมาย กฏ ระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยข้อง
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และ 2 ปี ในระดับบริหาร
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
  • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริการจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ตลอดจนสามารถวางแผนวิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • รับสมัคร นิสิตนักศึกษาฝึกงานฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
 • จำนวน 2 อัตรา

 • รับสมัคร นิสิต นักศึกษาฝ่ายบริหารเงิน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

 • รับสมัคร นิสิต นักศึกษาฝ่ายประนอมหนี้
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การเงิน บัญชี
  • มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน

 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 2
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีประสบการณ์ตรงด้านงานวิเคราะห์สินเชื่อ งานสินเชื่อ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์สินเชื่อ
  • มีประสบการณ์การบริหารงานวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารทีม สามารถวางแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินการ กำกับ ควบคุม ติดตาม และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งคู่มือ และวิธีปฎิบัติงานของธนาคาร
  • มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • สามารถบริหารทีมและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สถิติ หรือสาขา วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารหนี้ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีปฏิบัติงาน ของธนาคาร ตลอดจนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
  • มีภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเชิงรุก ตลอดจนสามารถวางแผนวิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) สาขาสระบุรี, อยุธยา
 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ ชุมพร ภูเก็ต พังงา พัทลุง หาดใหญ่ นราธิวาส (ระบุสาขา)
 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด (ระบุสาขา)
 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) จตุจักร, สุขุมวิท 62
 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ ขอนแก่น นครราชสีมา (ระบุสาขา)
 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การรับสมัคร 
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!