fbpx

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

 • กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครกำลังพลสำรองเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจ าปี 2564 รายละเอียดดังนี้
 • เปิดรับสมัครก าลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)
 • แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
 • จำนวน 73 อัตรา ตามผนวก ก

 •  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
 • เพศชาย
 •  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 •  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี (เกิดปี พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546 )
 •  เป็นกำลังพลสำรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 •  บุคคลซึ่งเป็นก าลังสไำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลส ารอง
 • ทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 •  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160  เซนติเมตร

 • การสมัครสอบ
 • รับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 2  กรกฎาคม 2564  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!