มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงาน หลายตำแหน่งหลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 31,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 31,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (อาจารย์)
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 26,250 – 31,500 บาท

 • สาขาการบัญชี หลักสูตรการบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี

 • สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
 • จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และ/หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

 • สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา (พิษณุโลก)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. หรือ วท.ด.พืชศาสตร์ หรือ ปร.ด. หรือ วท.ด.กีฏวิทยา หรือ ปร.ด. หรือ วท.ด.ปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. พืชศาสตร์ หรือ วท.ม.กีฏวิทยา หรือ วท.ม.ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.ธุรกิจและอาหารและ โภชนาการ
 • จำนวน 1 อัตรา (ตาก)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. หรือ วท.ต.อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ จัดบริการอาหาร หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม.อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการจัดบริการอาหาร

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี /ศ.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
 • จำนวน 1 อัตรา (ตาก)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วศ.ค. หรือ ปร.ต.วิศวกรรมเครื่องกล หรือระดับปริญญาโท ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล และระดับปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
 • จำนวน 1 อัตรา (พิษณุโลก)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วศ.ค. หรือ ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล หรือ ระดับปริญญาโท ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล หรือ ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา หรือ วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ม.วิศวกรรม อุตสาหการ หรือ วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ หรือ ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ และระดับปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ค.อ.บ.วิศวกรรม อุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สถาปัตยกรรม หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สถ.ม.) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมไทย หรือสถาปัตยกรรมเขตร้อน หรือเทคโนโลยีอาคาร หรือเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและ สิ่งแวดล้อมหรือนวัตกรรมอาคาร หรือแนวความคิดในการออกแบบ(กลุ่มวิชาออกแบบ) หรืออนุรักษ์พลังงานในอาคาร (กลุ่มวิชาออกแบบ) และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม หรือ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกรับรองปริญญา

 

 • ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน 11 อัตรา 
 • เงินเดือน 19,500 – 22,750 บาท

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 2 อัตรา ตาก
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา ตาก
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ต้องมีผลภาษาอังกฤษ (TCEC) ไม่ต่ำกว่า 550 มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 •  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา พิษณุโลก
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • นักวิจัย
 • จำนวน 1 อัตรา เชียงใหม่
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สาเร็จการศึกษาระดับบปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • นักวิจัย
 • จำนวน 2 อัตรา ลำปาง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วท.ด. หรือ ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร หรือ วท.ด. หรือ  ปร.ค. พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน  1 อัตรา พิษณุโลก
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิจัย
 • จำนวน 1 อัตรา เชียงใหม่
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • นักวิจัย
 • จำนวน 1 อัตรา เชียงใหม่
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • นักวิจัย
 • จำนวน 1 อัตรา ตาก
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • การรับสมัคร
 • โดยรับสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบ Google form โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิงค์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutt.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) และให้ผู้สมัครทำการยืนยันตัวตนโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Gmail Account) เท่านั้น
 • รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 กันยายน 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!