กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
 • เงินเดือน : 37,680 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา :
 • – ปริญญาตรี
 • – ปริญญาโท
 • – ปริญญาเอก

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท
 • และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนในงาน ดังนี้
 • 1) ศึกษา วิจัย ทบทวน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • 2) เสนอแนวทางในการพัฒนา นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในประเทศไทย ไปปรับปรุงและพัฒนา
 • 3) ติดตาม วิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบรวมทั้งระบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรัฐบาล
 • 4) ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และรัฐบาล
 • 5) ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชน และลงพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในส่วนภูมิภาค
 • 6) กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาจมีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศนี้
 • 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 5 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
 • ตั้งแต่วันที่ 17  – 23 พฤศจิกายน  2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 • สอบถาม รายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 0 2 1 4 1 2 8 0 3 ทั้งนี้ สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rt.pd.go.th
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!