สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • หน่วยงาน ศูนย์ดวงตา
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปวส. ทางการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศษรฐศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง นักการภารโรง
 • หน่วยงาน ศูนย์ดวงตา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 
 • หน่วยงาน ศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาเทคนิกการแพทย์

 

 • ตำแหน่ง พยาบาล 3 – 5
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 – 4 
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 – 4 
 • หน่วยงาน สถานเสาวภา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชการทุกสาขา

 

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 – 4
 • หน่วยงาน ศูนย์ดวงตา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผูุ้ช่วยพยายบาล
 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ชั่วคราว)
 • หน่วยงาน สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตนต้น (ม.3)

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2563

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์(ชั่วคราว)
 • หน่วยงาน ฝ่ายตรวจ คัดกรองโลหิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต

 

 • การรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 30 ตุลาคม 2563

 • ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
 • หน่วยงาน ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 • การรับสมัคร รับสมัครที่ ฝ่ายการจัดการ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เลขที่ 1 หมู่ 4 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!