fbpx

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ม.3/ปวช. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ม.3/ปวช. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

 • ฝ่ายช่างโยธา
 • ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงาน
 • ปฏิบัติงานที่ ตอนพนักงานสถานที่ชุมพร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2564
 • ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ กองจัดการเดินรถ เขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 306 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
 • พนักงานบริการ(คนการสถานี) จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 3 อัตรา
 • ปฏิบัติงานที่ ตอนพนักงานสถานที่ชุมพร
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2564
 • ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ กองจัดการเดินรถ เขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 306 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • ฝ่ายช่างกล
 • ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 8 อัตรา
 • คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ช่างกล โรงงาน , ช่างเครื่องมือกล ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทริคนิกส์ , ช่างแมคคา โทรนิคส์)
 • ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรา (แขวง สบค.กท.)
 • คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 5 อัตรา (แขวง สฟร.กท.)
 • คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • ปฏิบัติงานที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ
 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ติดกับ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564

 • ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • พนักงานการบัญชี (เสมียน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ตึกบัญชาการชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามโรงเรียน เทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 • ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!