การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขาวิชา สมัคร 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขาวิชา สมัคร 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : บุคลากร 4
 • เงินเดือน : 20,030 บาท
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
  1. วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว
  2. ทบทวนหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
  3. วิเคราะห์อัตรากำลังกรณีโยกย้าย ทดแทนระหว่างปี
  4. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (SAP)

 • ตำแหน่ง : พยาบาล 4
 • เงินเดือน : 16830 บาท
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
  1. ให้บริการพยาบาล ปฐมพยาบาล และรักษาโรเบื้องต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค
  3. คัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพและวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
  4. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์บำบัดโรค เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
  5. จัดทำแนวทาง/แผนการดำเนินการในการส่งเสริสุขภาพและป้องกันโรค
  6. ให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  7. บริการดูแลบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.
  8. ตรวจสอบและดำเนินงานตามสัญญา ซื้อ/จ้างที่ได้รับผิดชอบ
  9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • วิธีการสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • โดยมีขั้นตอน ดังนี้ พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
 • กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตาม  ข้อ 5.1 – 5.10 ส่งมาที่อีเมล [email protected] โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่ง.สังกัด (ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร)”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!