กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565

 • ตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) 
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา

 • ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 •  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ปวส.)

 • ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 • ตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 • สมัครทางเว็บไซต์  https://prd.thaijobjob.com
 • สมัคร วันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้Booking.comทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!