Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 • ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
 • เงินเดือน  10,430 บาท
 • ประเภท :บริการ
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
  2.รับ-ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
  3.ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
  4.ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
  5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และการรับสมัคร
 • รับสมัครทางเว็บไซต์ของกรมกำลังพลทหารอากาศ  https://person.rtaf.mi.th
 • ในหัวข้อประกาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
 • โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติตามคำแนะนำขั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2 5 3 4 0 0 3 6


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!