• สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 • จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งศรษฐกร (ปริญญาตรี) 14 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
  4. นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
  5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 1 อัตรา

 • ตำแหน่ง : เศรษฐกร
  เงินเดือน : 19250 บาท
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง : เศรษฐกร
  เงินเดือน : 16500 บาท
  จำนวน : 14 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
  เงินเดือน : 16500 บาท
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 16500 บาท
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  เงินเดือน : 16500 บาท
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567
 • ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ทาง เว็บไซต์ของ สบน.
 • (www.pdmo.go.th คลิกที่หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” รับสมัครงาน) หรือ https://pdmo.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!